Ochrana Osobných údajov

ČLÁNOK I.
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Prevádzkovateľ e-shopu www.skglass.sk:
Karol Sipos - S.K. GLASS,
adresa prevádzky: Bratislavská 4,
Dunajská Streda, Slovenská republika.
(ďalej aj ako „prevádzkovateľ“).

Pri spracúvaní osobných údajov postupujeme v súlade najmä s platným a aktuálnym zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“) a Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 zo dňa 27. 04. 2016 (ďalej len „nariadenie GDPR“).

Na účely zákona č. 18/2018 Z. z. sme prevádzkovateľom osobných údajov a plne rešpektuje Vaše práva na ochranu osobných údajov a k ich ochrane pristupuje zodpovedne.

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

ČLÁNOK II.
KONTAKTNÉ ÚDAJE

Naša spoločnosť vzhľadom na rozsah a predmet svojej činnosti nemá povinnosť stanoviť zodpovednú osobu pre spracovanie osobných údajov.

V prípade akýchkoľvek otázok v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi nás môžete kontaktovať: e-mailom: skglass@skglass.sk alebo telefonicky: 031 552 93 63, +421 9037 196 17.

Spätná väzba na žiadosti ohľadom uplatňovania práv a na žiadosti ohľadom podania informácií sa budú poskytovať v takej forme, v akej bola podaná žiadosť (písomne/elektronicky/ústne), pokiaľ dotknutá osoba nepožiada o iný spôsob odpovede.

ČLÁNOK III.
ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV A DOBA UCHOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV DOTKNUTÝCH OSÔB

Predmetom spracúvania sú osobné údaje, ktoré nám boli poskytnuté a osobné údaje, ktoré sme získali na základe plnenia Vašej objednávky.

Osobné údaje spracujeme predovšetkým za účelom:

 • plnenia zmluvných a predzmluvných záväzkov, evidencie zmlúv a prípadného budúceho uplatnenia nárokov zo zmluvného vzťahu,
 • spracovania účtovnej agendy,
 • poskytovania priameho marketingu.

Uchovávanie a spracovanie osobných údajov sa realizuje za účelom špecifikovaným v bode 1 tohto článku vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu jednotlivých dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania, a to najviac po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia vyplývajúcej zo zmluvného vzťahu, ak osobitný právny predpis nestanovuje inak.

Po odpadnutí účelu spracúvania alebo po uplynutí doby uchovania osobné údaje zlikvidujeme predpísaným spôsobom. Po skončení vymedzeného účelu je Prevádzkovateľ oprávnený spracúvať osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, a to za účelom výskumu alebo štatistiky v ich anonymizovanej podobe.

ČLÁNOK IV.
SPROSTREDKOVATELIA

Prevádzkovateľ prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a nebudú poskytnuté žiadnej tretej osobe. Výnimku predstavujú sprostredkovatelia, ktorí v rámci výkonu zmluvne dohodnutých činností spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb pre potreby Prevádzkovateľa. Konkrétne ide o nasledovné subjekty:

 • Poskytovateľ Webhostingu, spoločnosť Cstudios s.r.o.,
 • Sprostredkovateľ platobnej brány, ktorému sú poskytnuté osobné údaje v minimálnom rozsahu a to tie, ktoré sú nevyhnutné na umožněnie úhrady objednávky – spoločnosť Všeobecná Úverová Banka Slovensko
 • Sprostredkovateľ podieľajúci sa na dodaní objednaného tovaru, spoločnosť Slovak Parcel Service.
 • Poskytovateľ softwaru MailChimp,
 • Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softwarov, služieb, a aplikácií, ktoré prevádzkovateľ v súčasnej dobe nevyužíva.

Prevádzkovateľ pri výbere jednotlivých sprostredkovateľov postupoval tak, aby nedošlo k ohrozeniu práv a právom chránených záujmov dotknutých osôb a zároveň dbal na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a ich schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov prijatými bezpečnostnými opatreniami v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ v súlade s ustanovením § 34 zákona č. 18/2018 Z. z. uzatvoril písomné zmluvy o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľmi, ktorých poveril spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb v rozsahu, za podmienok a na účel dojednaný v zmluve a spôsobom podľa zákona o ochrane osobných údajov.

ČLÁNOK V.
SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ získava súhlas dotknutej osoby slobodne, bez nátlaku a vynucovania, ako aj bez podmieňovania hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, poskytovaných služieb alebo povinností vyplývajúcich pre prevádzkovateľa z právne záväzných aktov Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo osobitného právneho predpisu.

Súhlas je udelený samostatne pre každý účel spracovania osobného údaju a zároveň dotknutá osoba je oprávnená súhlas kedykoľvek odvolať.

Prevádzkovateľ rešpektuje súkromie a poskytnuté osobné údaje považuje za dôverné.

Dotknutá osoba sa môže prihlásiť k odberu noviniek priamo zadaním svojej e-mailovej adresy a mena do políčka „Newsletter“ uvedenom na internetovej stránke www.skglass.sk alebo ako kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas na spracovanie osobných údajov na marketingové účely, na základe ktorého je prevádzkovateľ oprávnený zasielať informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch.

ČLÁNOK VI.
PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY SPOJENÉ SO SPRACÚVANÍM JEJ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súlade s ust. zákona č. 18/2018 Z. z. dotknutá osoba má právo na:

 • prístup k svojím osobným údajom a zároveň je oprávnená vyžadovať zoznam jej osobných údajov,
 • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • likvidáciu svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 • vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 • vymazanie jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
 • obmedzenie spracúvania jej osobných údajov,
 • vzniesť námietky voči spracúvaniu osobných údajov na základe písomnej žiadosti adresovanej spoločnosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, a to vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia,
 • zabrániť spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
 • právo na prenos jej osobných údajov k inému prevádzkovateľovi,
 • vyžiadať informáciu, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy a o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov,

Dotknutá osoba, ktorá nie je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, si práva špecifikované v bode 1. tohto článku môže uplatniť prostredníctvom zákonného zástupcu.

V prípade smrti dotknutej osoby jej práva, ktoré mala podľa zákona č. 18/2018 Z. z., môžu uplatniť osoby uvedené v § 15 zákona č. 40/1964 Z. z. občianskeho zákonníka v platnom znení.

Žiadosti týkajúce sa výkonu práv špecifikovaných v bode 1. tohto článku vybaví prevádzkovateľ bezplatne, okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

Spoločnosť je povinná písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa zákona č. 18/2018 Z. z. prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Dotknutá osoba je v zmysle § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. oprávnená podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú.

ČLÁNOK VII.
PODMIENKY ZABEZPEČENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV DOTKNUTÝCH OSÔB

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že

 • prijal vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov,
 • spracúvané osobné údaje nezverejňuje, okrem prípadov, ak si to vyžaduje osobitný právny predpis alebo rozhodnutie súdu alebo iného štátneho orgánu,
 • nebude spracúvať Vaše osobné údaje bez Vášho výslovného súhlasu alebo iného zákonného právneho základu za iným účelom, ani vo väčšom rozsahu ako je uvedené v tejto informácii a evidenčných listoch jednotlivých informačných systémoch prevádzkovateľa.

ČLÁNOK VIII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Prevádzkovateľ Vás, ako dotknutú osobu týmto informoval o ochrane Vašich osobných údajov a poučil Vás o Vašich právach vo vzťahu k ochrane osobných údajov v rozsahu tejto písomnej informačnej povinnosti.

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formuláru potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

Prevádzkovateľ je oprávnený uvedené podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na internetovej stránke Prevádzkovatela (www.skglass.sk) a zároveň Vás upovedomí o danej skutočnosti formou emailu.

V Dunajskej Strede dňa 21 . 05 . 2018
Karol Sipos, v. r.

zákaznícky servis: +421 914 274 427
Kategórie
Konvektomaty & Pece Konvektomaty & Pece
Príprava Príprava
Chladiaci program Chladiaci program
Umývací program Umývací program
Kuchynský riad Kuchynský riad
Kuchynské náradie Kuchynské náradie
Skladovanie & Hygiena Skladovanie & Hygiena
Stolový invertár Stolový invertár
Bar & Káva Bar & Káva
Pizza a pekáreň Pizza a pekáreň
Catering Catering
Stolové zariadenie Stolové zariadenie
Varná technológia Varná technológia
Jednorázové produkty Jednorázové produkty
Všetky kategórie
Jednorázové poháre
Street food
Jednorázové taniere, tácky
Fólie, tašky, vrecká
Dekorácia-obrusky, krajky, sviečky
Party program - slamky, miešadlá, party dekorácie
Hygiena- rukavice, utierky, WC papier, zásobníky
Obalové materiály
SKLO SKLO
Nerezový nábytok Nerezový nábytok
Berndorf Sandrik Berndorf Sandrik
náhradné diely
Vitríny Vitríny
Značky